LICENSBETINGELSER FOR TOLERANCE DATA

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Definitioner                             

2. Licensrettens omfang                                

3. Kopiering                                 

4. Tilladt brug, nye funktioner og ændringer                   

5. Immaterielle rettigheder/ophavsret                             

6. Afhjælpning af fejl                   

7. Ansvarsbegrænsning                                 

8. Force majeure                          

9. Overdragelse                           

10. Varighed                                

11. Ophør                   

12. Gyldighed, lovvalg og værneting                              

 

 

1. DEFINITIONER

1.1. "Adgangskoder": Herved forstås koder, der, som en nøgle, åbner Programmet og giver Licenstager adgang til brug af Programmet.

1.2. "Tolerance": Herved forstås Hella Gutmann Solutions A/S, Lundborgvej 10, 8800 Viborg, der ejer rettighederne til Programmet, som anført i nærværende Licensbetingelser.

1.3. "Datalager": Herved forstås en elektronisk enhed, hvorpå EDB-programmer og data lagres (dvs. maskine, datamat, PC eller server).

1.4. "Dokumentation": Herved forstås ethvert elektronisk og skriftligt hjælpemiddel, der er udviklet af Tolerance til Programmet, og som Licenstager til enhver tid erhverver brugsret til, og enhver beskrivelse udviklet af Tolerance i forbindelse med Programmet.

1.5. "Licensbetingelser": Herved forstås disse Licensbetingelser udstedt af Tolerance.

1.6. "Program": Herved forstås de dele af den nyeste elektroniske version af Tolerance's EDB softwareprogram, herunder Nye Versioner, Hot Fixes og Service Packs og alle trediemands softwareprogrammer, der helt eller delvist er blevet integreret af Tolerance som en del af Tolerance's EDB softwareprogram, og som Licenstager til enhver tid erhverver brugsret til samt den dertil hørende Dokumentation.

 

2. LICENSRETTENS OMFANG

2.1. Tolerance giver herved en brugsret til Licenstager. Denne ikke-eksklusive brugsret til Programmet giver kun ret til at installere på ét Datalager ad gangen. Varigheden og det nærmere omfang af brugsretten er fastsat i det med Programmet fremsendte følgebrev, der ligeledes indeholder adgangskode.

2.2. Licensretten er betinget af, at der betales licensafgift.

 

3. KOPIERING

3.1. Licenstager er alene berettiget til at tage kopier af Programmet til arkiv eller backup formål. Kopiering skal i øvrigt i enhver henseende ske under skyldig hensyntagen til Tolerance's ophavsrettigheder.

3.2. Anvendelsen af disse kopier er underlagt Licensbetingelsernes bestemmelser og vilkår. Udover denne ret er Licenstager ikke berettiget til at fremstille yderligere kopier af Programmet, medmindre andet følger af ufravigelige lovregler.

 

4. TILLADT BRUG, NYE FUNKTIONER OG ÆNDRINGER

4.1. Udprintning af og anvendelse af Programmets data eller informationer i hard copy er alene tilladt i overensstemmelse med disse Licensbetingelser, fremsendte følgebreve og i det omfang, der er betalt licensafgift.

4.2. Licenstager er ikke berettiget til at ændre Programmet uden Tolerance's forudgående skriftlige samtykke.

4.3. Licenstager har ikke ret til at oversætte Programmet fra objektkode til kildekode, f.eks. ved at foretage reverse engineering, disassemblering eller dekompilation af Programmet, medmindre dette måtte være påkrævet i henhold til ufravigelige lovregler, og i givet fald underretter Licenstager Tolerance, hvis Licentager vil benytte sig af adgangen hertil, med mindst 10 dages skriftligt varsel forud.

4.4. Tolerance kan til enhver tid, herunder ved udgivelse af en ny version, release, Service Pack eller opdatering af Programmet, tilføje nye funktioner eller indhold i Programmet samt ændre eller fjerne tidligere funktioner og indhold uden samtykke fra Licenstager.

4.5. Licentager må kun føje nye funktioner til Programmet efter forugående samtykke fra Tolerance og da alene ved anvendelse af godkendte værktøjer. Dette gælder også for inkorporering af eksterne funktioner, der understøttes af Programmet.

 

5. IMMATERIELLE RETTIGHEDER/OPHAVSRET

5.1. Tolerance har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til Programmet bortset fra delprodukter, der er fremstillet af trediemand, og som denne har alle fuldstændige rettigheder til. Programmet er beskyttet i henhold til Ophavsretslovgivningen. Enhver tilsidesættelse af Tolerance's og/eller en hvilken som helst af en sådan trediemandleverandørs rettigheder, herunder lemfældig omgang med Programmet, som muliggør kopiering af Programmet for trediemand, anses for misligholdelse af disse Licensbetingelser.

5.2. Licenstager er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle Sikkerhedskoder. Licenstager er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i Programmet eller på de medier, hvorpå Programmet leveres, om rettighedsforhold, varemærker og lignende.

 

6. AFHJÆLPNING AF FEJL

6.1. Licenstager er forpligtet til at gennemgå og afprøve Programmet umiddelbart efter modtagelsen af dette. Indtil tre måneder efter levering af Programmet er Tolerance forpligtet til at levere en ny kopi af Programmet, såfremt et medium, hvorpå Programmet er leveret, ikke er læsbart.

 

7. ANSVARSBEGRÆNSNING

7.1. Tolerance er i intet tilfælde, uanset omstændighederne, ansvarlig for tab af forventet fortjeneste, data, beskadigelse af registreringer eller data eller ethvert direkte eller indirekte tab eller følgetab (herunder men ikke begrænset til tab af goodwill eller tab som følge af enhver anden form for forretningsmæssig afbrydelse) i forbindelse med anvendelsen af Programmet, eller tab som følge af utilstrækkelig eller mangelfuld programfunktion eller serviceydelser i forbindelse hermed, uanset om Tolerance har været underrettet om muligheden for sådant et tab, og uanset om skaden forvoldes i eller udenfor kontrakt.

7.2. Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder også produktansvar, som Tolerance måtte pådrage sig som et resultat af tab eller beskadigelse på ejendom, der efter sin natur normalt er beregnet på kommerciel anvendelse, i den udstrækning at det ikke strider mod ufravigelig lovgivning.

7.3. Tolerance's samlede ansvar for tab eller skade er i alle tilfælde, uanset omstændighederne, beløbsmæssigt begrænset til den af Licenstager erlagte licensafgift for Programmet indenfor de sidste 18 måneder.

7.4. Tolerance er uden ansvar for fejl og mangler, der ikke relaterer sig til Programmet, men derimod til påvirkninger udefra, herunder andre programmer. Tolerance er endvidere uden ansvar for integrationen eller samspillet mellem Programmet og Licenstagers egne EDB-omgivelser og organisation.

7.5. Såfremt Licenstager foretager eller lader foretage ændringer i Programmet, bærer Licenstager selv ansvaret for ændringerne samt følgevirkningerne heraf i Programmet, hvilket indebærer, at Licenstager ikke kan gøre ansvar gældende over for Tolerance, uanset omstændighederne, hvis ansvaret relaterer sig til sådanne ændringer i Programmet.

7.6. I forbindelse med implementering af opdateringer, Nye Versioner, releases eller Service Packs giver Tolerance ingen garanti for, at Licenstager er i stand til at gøre fuld brug af eventuelle ændringer i anvendelseslogikken i Programmet eller dele af dette, som Licenstager har foretaget eller ladet foretage.

 

8. FORCE MAJEURE

8.1. Ingen af parterne er ansvarlig for skade, som påføres den anden part som en direkte eller indirekte følge af, at den første part forsinkes eller forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Licensbetingelser på grund af en opstået force majeure begivenhed. Som force majeure anses bl.a. krig og mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, import- og eksportreguleringer samt andre forhold, som den berørte part ikke er herre over.

 

9. OVERDRAGELSE

9.1. Licentager er alene berettiget til overdrage eller overføre retten til brug af Programmet i sin helhed til trediemand og med Tolerance's forudgående skriftlige samtykke. Tolerance er desuden berettiget til at overdrage samtlige sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Licensbetingelser, helt eller delvist til enhver trediemand uden Licenstagers samtykke.

9.2. Ved Licenstagers overdragelse af licens er Licenstager i forhold til Tolerance forpligtet til at sikre, at den anden part accepterer og overholder Licensbetingelserne med Tolerance. Licenstager hæfter for den anden parts misligholdelse af disse Licensbetingelser.

9.3. I forbindelse med en overdragelse skal Licenstager overdrage originalprogrammet og alt tilhørende materiale til den anden part og har forbud mod at beholde nogen kopi af Programmet. Et Program, der er givet i licens i flere kopier, kan kun overdrages i sin helhed. Hvis Programmet er en opdatering, skal overdragelsen omfatte alle tidligere versioner af Programmet, som Licenstager har modtaget.

9.4. Når der er sket overdragelse i henhold til ovenstående, ophører Licenstagers licens til Programmet i henhold til disse Licensbetingelser.

 

10. VARIGHED

10.1. Disse Licensbetingelser gælder for det hermed udleverede Program. Programmet må alene bruges i det omfang, der betales licensafgift.

10.2. Ved modtagelse og installation af opdatering erstattes disse Licensbetingelser af de med opdateringen følgende nye licensbetingelser.

 

11. OPHØR

11.1. Licenstager

11.1.1. Licenstager er berettiget til at opsige disse Licensbetingelser med en måneds skriftligt varsel til Tolerance. Licenstager er ikke ved et sådant ophør berettiget til at kræve eventuelle licensafgifter tilbagebetalt. Licenstager skal inden for denne måned levere Programmet til Tolerance eller som det ellers bliver bestemt af Tolerance og tilintetgøre alle versioner og kopier af Programmet, herunder hard copies af Programmet, data og informationer, bortset fra en arkivkopi af Programmet, såfremt dette kræves i henhold til ufravigelig lovgivning.

11.2. Tolerance

11.2.1. Bortset fra den ret til at opsige Licensbetingelserne, der udtrykkeligt er anført i andre bestemmelser i disse Licensbetingelser, har Tolerance kun ret til at ophæve Licensbetingelserne på grund af væsentlig misligholdelse af Licensbetingelserne fra Licenstagers side. I så tilfælde bortfalder alle Licenstagers rettigheder i henhold til disse Licensbetingelser, herunder brugsretten. Licenstager kan ikke kræve tilbagebetaling af nogen del af den erlagte licensafgift og er forpligtet til at tilbagelevere Programmet samt al Dokumentation til Tolerance og til at tilintetgøre eventuelle backup og/eller arkivkopier heraf. Herudover kan Tolerance kræve erstatning for tab, som Tolerance måtte lide i anledning af misligholdelsen.

11.2.2. Tolerance er til enhver tid berettiget til at ophøre med at lave opdateringer, Nye Versioner, releases eller Service Packs til Programmet. Licenstager kan ikke i den anledning gøre noget krav gældende mod Tolerance.

 

12. GYLDIGHED, LOVVALG OG VÆRNETING

12.1. Såfremt en bestemmelse i disse Licensbetingelser erklæres ugyldig eller lovstridig eller uden retskraft, skal dette ikke berøre aftalen i øvrigt, og den pågældende bestemmelse skal ændres eller omformuleres i det videst mulige omfang efter gældende lov, således at Tolerance's oprindelige hensigt afspejles. Enhver bestemmelse i disse Licensbetingelser, som efter sin natur strækker sig ud over det tidspunkt, hvor Licensbetingelserne ophører, skal fortsat være gældende og bindende for parterne.

12.2. Disse Licensbetingelser er undergivet dansk ret og skal fortolkes efter samme. Eventuelle tvister mellem parterne skal afgøres ved Tolerance's hjemting.